Ta strona wymaga stosowania cookies do pełnego działania. Informacje przechowywane w cookies opisane są w naszej polityce prywatności.

OK
Masz pytanie? Zadzwoń 504 570 566
Zaloguj się by wysłać zapytania o oferty: Logowanie

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU NOVAUTIS.PL

Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu prowadzonego przez VOSEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (01-473), ul. Kocjana 1A/42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349517, NIP 522-294-31-01, kapitał zakładowy 50000 zł („Spółka”), dostępnego pod: www.novautis.pl („Serwis”).

2. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

Usługi

1. Przedmiotem usługi świadczonej przez Spółkę („Usługa”) jest umożliwienie osobom, które dokonają rejestracji oraz zalogują się w Serwisie („Klienci”), korzystania z konta w Serwisie („Konto”).

2. Rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. W wyniku rejestracji Klient otrzymuje unikalny login i hasło. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej rejestracji Klienta. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za posługiwanie się loginem lub hasłem przez osoby, którym Klient dane te udostępnił lub które weszły w posiadanie tych danych w wyniku nienależytej ich ochrony przez Klienta.

3. Korzystając ze swojego Konta Klient może składać zapytania o oferty sprzedaży nowych samochodów („Zapytania Ofertowe”). Złożenie Zapytania Ofertowego polega na wskazaniu przez Klienta kryteriów interesującej go oferty za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki możliwych różnic pomiędzy faktycznie obowiązującymi w danym momencie cennikami, a odpowiadającymi im informacjami udostępnianymi w formularzu.

4. Spółka uzyskuje od współpracujących z nią salonów sprzedaży z terenu całej Polski („Salony”) oferty odpowiadające Zapytaniu Ofertowemu („Oferty”). Oferta zawierać będzie cenę samochodu, dane identyfikujące Salon oraz informację o dostępności samochodu (tj. dostępność od zaraz albo wskazanie okresu oczekiwania).

5. Oferty są własnością Serwisu i są prezentowane Klientowi za pośrednictwem Serwisu. Aby Klient mógł skorzystać z Oferty, musi dokonać wyboru jednej z nich w Okresie jej ważności poprzez dokonanie rezerwacji Oferty w Serwisie.

6. Rezerwacja polega na przekazaniu przez Klienta do Serwisu danych identyfikacyjnych Klienta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wskazaniu Oferty, którą Serwis ma zarezerwować. W rezultacie prawidłowo przeprowadzonej rezerwacji Klient uzyskuje od Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej dokument potwierdzający dokonanie w Salonie rezerwacji samochodu dla Klienta odpowiadającego wybranej przez niego Ofercie.

7. Składającym Ofertę Klientowi jest Salon, który tę Ofertę udostępnił Spółce. Oferta jest wiążąca przez okres 5 dni roboczych licząc od dnia udostępnienia jej Klientowi. Klient zawiera umowę sprzedaży samochodu wskazanego w Ofercie bezpośrednio z Salonem, odpowiedzialność Serwisu jest tym samym w powyższym zakresie wyłączona.

8. Na życzenie Klienta, Spółka – niezależnie od Ofert odpowiadających Zapytaniom Ofertowym – może przedstawiać Klientowi oferty o zdefiniowanej przez Spółkę konfiguracji („Oferty Last Minute”).

Opłaty

1. Spółka nie pobiera od Klientów opłat za korzystanie z Usługi Serwisu.

2. Oferty Last Minute przedstawiane na życzenie Klienta w ramach Usługi są zwolnione z opłat.

Zobowiązania Klienta

1. Informacje uzyskane przez Klienta w wyniku korzystania z Serwisu są przeznaczone wyłącznie dla Klienta. Klient zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom trzecim.

2. Klient nie może korzystać z Usług w sposób zakazany przez obowiązujące prawo, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, a w szczególności Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Ofertach za pośrednictwem Serwisu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Usług, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

a) posiadać dostęp do sieci Internet,

b) mieć możliwość dostępu do witryn www (dysponować przeglądarką www),

c) mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną (posiadać konto e-mail).

2. Spółka nie zapewnia spełnienia wymagań technicznych, jednakże dokłada wszelkich starań, aby Usługi były dostępne za pomocą jak największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Usług. Ponadto w Serwisie mogą występować elementy wymagające szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Usług.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usług przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chyba że przetwarzanie do innych celów jest dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa lub Klient wyraził na to wyraźną zgodę.

2. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, Klient obowiązany jest do ich aktualizacji przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

3. Spółka przekazuje dane osobowe Klientów Salonom, których Oferty prezentuje tym Klientom.

Reklamacje

1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Usług w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail);

b) opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;

c) stanowisko oraz żądania Klienta.

3. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego na adres e-mail podany w reklamacji.

4. Spółka może nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zostały prawidłowo złożone, w tym takie, które zostały wniesione po upływie terminu.

Polityka prywatności

1. Spółka szanuje prywatność Klientów. Spółka informuje, że określone dane wprowadzane przez Klientów do Serwisu mogą być dostępne publicznie lub dostępne dla innych Klientów w postaci raportów prezentujących dane statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, składanych Zapytań Ofertowych i wybieranych Ofert.

2. W trakcie korzystania z Serwisu przez Klienta, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi dane osobowe oraz inne dane wprowadzane przez Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

3. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, znajdujące się poza kontrolą Spółki, kierujące się własną polityką prywatności.

Czas trwania Umowy

1. Umowa na korzystanie z Usług zawierana jest na czas określony 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji Klienta w Serwisie.

2. Umowa zostanie przedłużona na następne 12 miesięcy w przypadku otrzymania przez Spółkę, przed upływem 13-tego miesiąca, stosownego wniosku o przedłużenie umowy na korzystanie z Serwisu, złożonego przez Klienta na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po upływie 12 miesięcy Konto Klienta zostanie zablokowane, a po upływie 13-tego miesiąca usunięte z Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. Klient, który zawarł umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta (w tym wyrażoną poprzez przystąpienie przez konsumenta do korzystania z Konta), przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2011-03-14.

3. Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu lub wprowadzić nowy regulamin. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich ogłoszenia lub późniejszej daty wskazanej w ogłoszeniu, w stosunku do umów o świadczenie Usług zawartych po tym dniu.